ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ส.ค. 65 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี