ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน   ที่ตั้ง หมู่ที่  4   ( บ้านหลังเขา ตำบลสมอทอง 
                                         อำเภอท่าชนะ      จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
สังกัด                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
ผู้อำนวยการโรงเรียน        นางสุภลักน์  งามโฉม

โทร.                                  093-5746744            
อีเมลย์ (e-mail)                 banthungsian063@.surat2.go.th

เว็บไซน์ (website)            www.banthungsian.ac.th 

เปิดสอนระดับชั้น               อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
มีเนื้อที่ประมาณ                 42 ไร่เศษ

              เขตพื้นที่บริการ
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ได้แก่ หมู่ที่ 4  (บ้านหลังเขา) และ หมู่  ที่10 ตำบลสมอทอง    อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ได้แก่  ตำบลสมอทอง   อำเภอท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

      โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ( บ้านหลังเขา ) ตำบลสมอทอง  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีเนื้อที่ประมาณ 42 ไร่เศษ อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง  ประมาณ  กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าชนะ ประมาณ 10  กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2   ประมาณ 75  กิโลเมตร 

ห่างจากศาลากลางจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประมาณ  90  กิโลเมตร     

         โรงเรียนเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2512  เปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  โดยมีนายเจริญ  คงกลิ่น เป็นครูใหญ่  คนแรก  ครูใหญ่คนถัดมาคือ นายสุเทพ  พุทธวันท์  และ    นายดำรงค์  หนูขาว  ต่อมานายดำรงค์  หนูขาว เกษียณอายุราชการ  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้      นายบรรจง  อินทร์คง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้รับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

           ปี พ..2519  ได้เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7   ปี พ..2535  โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา และ ปี พ.. 2543  ได้เปิดขยายชั้นเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นอนุบาลปีที่ เปิดทำการสอนครบ 3 ระดับ  ได้แก่ ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น