วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนเป็นผู้นำในจัดการศึกษา    เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้    คู่คุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี   มีวิถีความเป็นอยู่แบบไทย  ชุมชนร่วมประสาน   การบริหารงานมีระบบ  และ มีคุณภาพครบตามมาตรฐาน  ”
 

อัตลักษณ์ : คิดเป็น ทำเป็น เน้นโครงงาน
 

คำขวัญ : ศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม