วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โครงงาน มะกรูดข้างบ้าน เสริมสร้างความรู้  สู่อาชีพ

รางวัล    เหรียญทอง ลำดับที่  6  ระดับประเทศ  ณ  จังหวัดสตูล ครั้ง 67

.........................................................................................

วิสัยทัศน์

             “ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนเป็นผู้นำในจัดการศึกษา    เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรู้   คู่คุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี   มีวิถีความเป็นอยู่แบบไทย  ชุมชนร่วม

ประสาน  การบริหารงานมีระบบ  และ มีคุณภาพครบตามมาตรฐาน  ”

 

อัตลักษณ์  : คิดเป็น ทำเป็น เน้นโครงงาน
 

คำขวัญ     : ศึกษาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม