พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

    1. ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน  ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ดำรงความเป็นไทย  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    2. ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน และ นอกสถานศึกษา อย่างหลากหลาย  และต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

    3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน “ คิดเป็น  ทำเป็น เน้นโครงงาน ”  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ด้วยการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานในทุกระดับการศึกษา 

    4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

    5. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาเข้าสู่  “ ครูมืออาชีพ ”

          6. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้                    สู่ประชาคมอาเซียน และ จัดรายวิชาเพิ่มเติม /  หลักสูตรท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับความต้องการ  จุดเน้น  และงานอาชีพในท้องถิ่น  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    7. ปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานที่   จัดสภาพแวดล้อม และ ภูมิทัศน์ในสถานศึกษา  ให้สะอาด   สวยงาม  น่าอยู่   เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  และ ประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา

    8. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของครู กรรมการสถานศึกษา   ผู้ปกครอง  ชุมชน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

    9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน

    10. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประจำตำบล  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และ การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

          1. ด้านโอกาสทางการศึกษา

          1.1  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกสาทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง  และได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย  2  ปี  ก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

          1.2  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม  และทั่วถึง ตามลักษณะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มและประเภท

          2. ด้านคุณภาพการศึกษา

          2.1  ผู้เรียน

          -   ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย

          -  ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะและสำนึกในความเป็นไทย  ภูมิใจในท้องถิ่น  ประเทศชาติ  เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

          - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

          - ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

          - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้

          -  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา และส่งเสริมเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ   

          2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

          -  ครูผู้สอนมีเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน

          -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองไปสู่มืออาชีพ หรือเลื่อนวิทยฐานะด้วยแผนพัฒนาตนเอง ( I.D.  plan )