พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

    1. ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน  ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน  ดำรงความเป็นไทย  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    2. ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  โดยเปิดโอกาสให้เข้า

ร่วมกิจกรรมทั้งใน และ นอกสถานศึกษา อย่างหลากหลาย  และต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้  ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ

    3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน “ คิดเป็น  ทำเป็น เน้นโครงงาน ”  ตามอัต

ลักษณ์ของสถานศึกษา  ด้วยการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โครงงานในทุกระดับการ

ศึกษา 

    4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้  และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

    5. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาเข้าสู่  “ ครูมืออาชีพ ”

    6. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการ

เรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน และ จัดรายวิชาเพิ่มเติม /  หลักสูตรท้อง

ถิ่น  ที่สอดคล้องกับความต้องการ  จุดเน้น  และงานอาชีพในท้องถิ่น  ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

    7. ปรับปรุง  พัฒนาอาคารสถานที่   จัดสภาพแวดล้อม และ ภูมิทัศน์ในสถาน

ศึกษา  ให้สะอาด   สวยงาม  น่าอยู่   เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  และ

ประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา

    8. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ

ครู กรรมการสถานศึกษา   ผู้ปกครอง  ชุมชน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

    9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน

    10. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประจำตำบล  โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และ การเตรียมพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์

          1. ด้านโอกาสทางการศึกษา

          1.1  ประชากรวัยเรียนได้รับโอกสาทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม 

ทั่วถึง  และได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัยอย่างน้อย  2  ปี  ก่อนเข้าเรียนในระดับการ

ศึกษาภาคบังคับ

          1.2  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม  และ

ทั่วถึง ตามลักษณะของผู้เรียนแต่ละกลุ่มและประเภท

          2. ด้านคุณภาพการศึกษา

          2.1  ผู้เรียน

          -   ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการศึกษาปฐมวัย

          -  ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะและสำนึกในความเป็นไทย  ภูมิใจในท้องถิ่น 

ประเทศชาติ  เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

          - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี

ประชาธิปไตย

          - ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

          - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และสามารถใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อ

การเรียนรู้

          -  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา และส่งเสริมเต็มตามศักยภาพ

สู่ความเป็นเลิศ   

          2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

          -  ครูผู้สอนมีเพียงพอและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผู้เรียน

          -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาตนเองไปสู่มืออาชีพ หรือเลื่อน

วิทยฐานะด้วยแผนพัฒนาตนเอง ( I.D.  plan )