หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาล   2-3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-3