ขอมูลครู/บุคลากรของโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน
ขอมูลครู/บุคลากรของโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน
 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน
 
จำนวน ชาย 4   คน หญิง 16  คน รวมทั้งหมด 20  คน