ภาพกิจกรรม
กันเกราเกมส์ ครั้งที่ 13 ต่อต้านยาเสพติด 23 - 24 มิถุนายน 2565
กันเกราเกมส์  ครั้งที่ 13  ต่อต้านยาเสพติด  23 -  24 มิถุนายน  2565