ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง อินทร์คง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ปี