ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภลักน์ งามโฉม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :