คณะผู้บริหาร

นายบรรจง อินทร์คง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา