กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิตราวดี บัวเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 081-9796065
อีเมล์ : jittrawade_b@outlook.co.th

นางสาวทัศนีย์ รัศมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0989951255
อีเมล์ : Jane.tasni@gmail.com