กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกาญจนา เชาวเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0904871798
อีเมล์ : kanjana.1798@gmail.com

นางสาวปฏินยา คชสว้สดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0946099818
อีเมล์ : patinyayaya1234