กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฟิรดาว บินบอสอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปฏิญา คชสว้สดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2