กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวผกามาศ หยีหรีม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0957293326