กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายหัถชัย มีทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0910357661