กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพรเพ็ญ แก่นทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์บุญทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2