กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

พิศมัย ศรีทองคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0808821722
อีเมล์ : pitsamai.da@hotmail.com