กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นาย สักกรินทร์ จินต์ขุนทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายสิทธิวัฒน์ เมืองมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0921274883
อีเมล์ : Sitthiwatmuangmee@gmail.com