กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุ่งนภา เจริญรูป
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0957691870
อีเมล์ : rjaroenroob@gmail.com

นายสิทธิวัฒน์ เมืองมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0921274883
อีเมล์ : Sitthiwatmuangmee@gmail.com