คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร เกิดดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรัตน์ รอดทิม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ เพ็ชรวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศุภณี รอดทิม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ