คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิวัฒน์ พาเสน่ห์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิลาชัย หิ้มทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสรวุฒิ บุตรกูล
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร ทองเพชร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้นเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภนุช เพชรส่งศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้นเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายแดนเทพ หนูขวัญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้นเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรชพร ด้วงเสน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้นเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนา ชุมลาภ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้นเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติภณ โสมคง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการชั้นเรียน
ระดับชั้น : ม.2