คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โอชา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ี 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลย์สุดา ประทุมทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ี 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมุฑิตา วิชัยดิษฐ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ี 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก รักษ์จันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ี 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพิมล วงหีต
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ี 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวีรกุล สังข์สิงห์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ี 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัษฎาวุฒิ หอมหวล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ี 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธันวา เทียบศรี
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ี 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรวัฒน์ ชิณโชติ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนรินทร์ โสมแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนาวิล พรหมหิตาทร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกานตพงษ์ บุญพัฒน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกานต์ เพ็ชรช่วย
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพีรดา เที่ยงถิ่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิวพร โส๊ะอ้น
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพิศา พูลพิพัฒน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1